Onsdagen den 20 mars 2019

Publicerad 2019-02-19

Årsmöte


Årsmöte och 20-årsjubileum den 23 mars 2019.

Vi samlas kl 10.00 kring en kopp kaffe och en fralla.

på Stjärnborgs Kök, Norralundsvägen 11, Finspång,

Kl 10.30 Årsmöte.

Dagordning enligt stadgarna bifogas.

Verksamhetsberättelse 2018 bifogas.

 

Vi presenterar jubileumsskriften:

En återblick av de första 20 åren med Östergötlands Vallongille ”.

Den kommer att finnas till försäljning till det facila priset av 100 kr.

 

Efter förhandlingarna berättar Lars-Otto Gullman om konstgjutaren

Carl Mertens och hans verksamhet i Finspång.

Samlingen avslutas med en festlig lunch bestående av:

Helstekt, benfri kotlettrad med sås, potatis och grönsaker.

Kaffe o kaka.

Priset för kaffe o fralla samt lunch är 200:- kr/person.

Var vänlig betala i förskott till BankGiro : 5718-7171 i samband med anmälan.

Märk talongen ”Årsmöte och namn”

Ange önskemål om specialkost vid anmälan.

 

Anmälan senast den 17 mars till:

info@vallongille.se.

Lennart Danielsson, 013 -13 54 48; 073 387 4728.

Guy Gustafsson, 013 - 33 30 08.

Vägvisning

Adressen är Norralundsvägen 11. Sväng av från Väg 51 mot Lotorp i rondellen vid Willys och Dollarstore.

Sväng omedelbart till höger in på Norralundsvägen.

Vi påminner de som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019, 150 kr/person,

att betala in denna till BankGiro 5718-7171.

Glöm inte att ange vilken medlem som avses.

Märk talongen: ”Medlavg 2019 och namn”.

Under rubriken Medlemsavgift 2019 finns all information om hur medlemsavgiftens inbetalning skall ske.

Nästa medlemsträff blir den 25 maj 2019 i Nyköping.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

1 januari 2018 – 31 december 2018.

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordf: Lennart Danielsson

Sekreterare: Ewa Brandberg

Kassör: Guy Gustafsson

Ledamöter: Karin Fors

Björn Eriksson

Suppleant: Annika Arvidsson Rosén

Styrelsen har under 2018 haft 6 sammanträden: 17 januari, 10 mars (konstituerande),

4 april, 11 juni, 10 oktober och 28 november.

Följande medlemsträffar har arrangerats under året:

Årsmöte hölls den 10 mars på Golfrestaurangen i Finspång. Birger Persson berättade om Aurora Taube på Finspångs slott.

Den 19 maj arrangerades en utflykt till Facit- och Bruksmuseet i Åtvidaberg samt ett studiebesök vid Bersbo gruvfält.

Den 15 september gjorde vi en bussutflykt till Trehörnings mulltimmerhytta i Mariedamm, Lerbäcks Hembygdsgård och Skyllbergs bruk.

Sammankomsterna har varit glädjande välbesökta. Fylliga referat från träffarna kan läsas på hemsidan www.vallongille.se.

Under året har en kommitté tillsammans med ett stort antal skribenter arbetat med en Jubileumsskrift inför Östergötlands Vallongilles 20-årsjubileum 2019. Skriften presenteras för medlemmarna vid årsmötet 2019.

Styrelsen tackar alla medlemmar, Sällskapet Vallonättlingar, Östergötlands Genealogiska Förening och den alltid tillmötesgående personalen vid Finspångs bibliotek för det gångna verksamhetsåret. Tack också till Finspångs kommun, som stödjer vår verksamhet med postutskicken.

 

Linköping i januari 2019.

Å styrelsens vägnar.

Lennart Danielsson/ordf


Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

 • fastställande av dagordning
 • val av ordförande, jämte sekreterare för mötet
 • fråga om mötets behöriga utlysande
 • fastställande av röstlängd
 • val av justeringsman, tillika rösträknare, jämte ordföranden, justera dagens protokoll
 • styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse
 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 • val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • beslut om antal ledamöter
 • val av ordinarie ledamöter
 • val av revisorer och suppleanter
 • val av valberedning
 • faställande av årsavgift
 • förslag från styrelsen
 • motioner
 • övriga frågor