Söndagen den 14 april 2024

Publicerad 2024-02-18

Versamhetsberättelse 2023


VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

1 januari 2023 – 31 december 2023.

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordf: Lennart Danielsson

Sekreterare: Ewa Brandberg

Kassör: Guy Gustafsson

Ledamöter: Karin Fors

Björn Eriksson

Kent-Inge Fredriksson

Adjungerad Gunilla Ivner

Revisorer och revisorssuppleant.

Revisorer: Lars-Arne och Sylvia Esping.

Revisorssuppleant Ylva Persson.

Vi har en vakans efter Annika Arvidsson-Rosén, som tvingades avsäga sig omval med kort varsel.

 

Styrelsen har under 2023 haft 5 sammanträden: 23/1, 18/3 (konstituerande), 18/4, 9/8, 7/11.

 

Under 2023 har vi genomfört följande aktiviteter:

Den 18 mars hade 38 medlemmar samlats till årsmöte på Hugos Restaurang i Finspång.

Efter årsmötet kåserade Johan Birath livfullt om arbetkraftsvandringen mellan bruken i Finspångstrakten och Boxholms bruk.

Vi avslutade sammankomsten med en buffélunch, som dukats fram av Hugos.

Den 3 juni besökte vi Gusums Hembygdsförening och Gusums Bruk. Vi fick höra om mässingtillverkningen vid bruket och studera samlingarna av mässingsföremål.

Vi avslutade med en god lunch på Rasta i Ringarum.

Årets sista sammankomst var förlagd till Vånga.den 16 september. Under samlingen vid, Vångas Hembygdsgård, Käslingestugan, berättade Arne Hultqvist om hembygdsgårdens byggnader och samlingar. Därefter förflyttade vi os till på Bygdegården ”Klippan” där Jan-Olov Olsson berättade om Wånga Bergslag.

Efter föredraget avslutade vi dagen med en lunch, som för dagen bestod av en landgång med goda pålägg.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar, och den alltid tillmötesgående personalen vid Finspångs bibliotek för det gångna verksamhetsåret.

 

Vi hoppas på ett aktivt och intressant år 2024 med välbesökta och trevliga medlemsträffar.

Linköping i januari 2023

Å styrelsens vägnar

 

 

Lennart Danielsson

ordf